NASZE CELE

 

  • Reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki cyfrowej i prosumenckiej w Polsce.
  • Kształtowanie, wspieranie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
  • Wyrażenie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych.
  • Organizowanie pomocy przedsiębiorstwom i innym organizacjom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rzecz rozwoju gospodarczego.
  • Prowadzenie działalności promocyjnej.

   KOMITETY

 

  • Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej koncentruje się w Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego działający w obszarach obejmujących zakres działania komitetu. Komitety pełnią funkcje doradcze oraz integracyjne, jako środowiska działające w celu rozwiązywania konkretnych problemów.
  • Komitety, które uczestniczą w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

   BIURA

  • Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa - działalność biura koncentruje się wokół bezpieczeństwa w sieci, szczególnie cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Pracami Biura kieruje prof. Krzysztof Szczypiorski.

DZIAŁALNOŚĆ

 

Misją Izby jest rozwój polskiej branży cyfrowej. Działalność ekspercka Izby skupia się wokół Komitetów: e-commerce, e-zdrowia, e-pieniądza, e-edukacji, e-administracji.

Statut Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej

 

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

 

Aby zostać członkiem Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, wypełnij i prześlij do nas poniższą deklarację.

Deklaracja przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej

 

ZARZĄD IZBY

Jacek Czech – Prezes Zarządu

Jacek Bzdurski – Członek Zarządu

Mariusz Jednoralski – Członek Zarządu

 

RADA IZBY

Andrzej Arendarski – Przewodniczący Rady

Przemysław Kuna – Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Medyński – Członek Rady

Paweł Kostkiewicz – Członek Rady

Arkadiusz Cybulski – Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof Czaplicki – Przewodniczący Komisji

Michał Mioduszewski – Wiceprzewodniczący Komisji

Maciej Witkowski – Sekretarz Komisji