USŁUGI KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI CYFROWEJ

 

Usługi wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców

 • Dni spotkań i kontakty dla firm zagranicznych
 • Pomagamy firmom zagranicznym w nawiązaniu kontaktów z polskimi przedsiębiorcami, oferujemy pełną obsługę delegacji biznesowych, wraz z przygotowywaniem indywidualnych programów.
 • Poszukiwanie firm do współpracy (match-making)
 • Poszukujemy partnerów do współpracy wśród członków w zależności od potrzeb i profilu.

 

Usługi HR

 • Poszukujemy pracowników dla firm informatycznych, jak również pracy dla informatyków. Dla studentów oferujemy praktyki i staże w firmach informatycznych.

 

Usługi reklamowe i PR

 • Izba oferuje swoim członkom możliwość promowania swojego biznesu i znajdowania nowych klientów.

 

Misje zagraniczne

 • Organizacja zagranicznych misji gospodarczych targów i wizyt studyjnych opiera się o doświadczeniu pracowników DigiCom związanych z różnego rodzaju wyjazdami w celach biznesowych.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 

 • Delegujemy swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestniczenia w pracach doradczo-opiniodawczych.
 • Organizujemy i stwarzamy warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.
 • Wydajemy opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.
 • Informujemy i wydajemy opinie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.
 • Prowadzimy działalność wydawniczą.
 • Realizujemy doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych.
 • Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 • Tworzymy branżowe i środowiskowe kluby członkowskie.
 • Tworzymy zespoły ekspertów, komisji i zespołów problemowych.
 • Zapewniamy współpracę z organami władzy, administracją publiczną i samorządową, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w szczególności Członków Izby.
 • Tworzymy warunki do inicjowania, animacji, budowania i rozwijania przez Członków Izby,
 • Organizujemy i realizujemy szkolenia, doradztwa, konsulting, konferencje, kongresy.
 • Realizujemy projekty: badawczo rozwojowe, szkoleniowe, inwestycyjne oraz wszystkie innych których celem jest rozwój gospodarki cyfrowej, rynku prosumentów oraz społeczeństwa informacyjnego.
 • Inicjujemy i wspieramy udział naszych członków w programach rozwojowych Unii Europejskiej.
 • Promujemy produkty i usługi przedsiębiorców, w szczególności Członków Izby.
 • Zapewniamy usługi inkubacyjne oraz preinkubacyjne (w tym pozyskiwanie partnerów, internacjonalizacja, pozyskiwanie finansowania).
 • Ustanawiamy ekspertów i rzeczoznawców w obszarach działania Izby.